Última data d’actualització: 22 de maig de 2018.

Política de protecció de dades:

Introducció
En aquesta política de protecció de dades t’expliquem com recopilem, utilitzem, compartim i protegim la teva informació de caràcter personal.
El principal objectiu de la nostra política de protecció de dades és garantir el total compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades i privacitat i la seguretat en el tractament de les teves dades personals.

Responsable del tractament
El Responsable del tractament és Girem, SCP, amb domicili a Palau-solità i Plegamans (08184) C/ Pintor Vayreda, 4 1r 1a, amb CIF núm. J-65.806.879, telèfon 93 000 32 07, a/e: info@girem.cat
Girem, SCP ha nomenat una persona delegada de protecció de dades amb la que es pot contactar mitjançant el següent correu electrònic: info@girem.cat indicant a l’assumpte: DELEGAT DE PORTECCIÓ DE DADES.

Finalitat del tractament
Les dades personals facilitades per les persones usuàries de les activitats de lleure educatiu de Girem, SCP, així com, les obtingudes durant la seva relació amb l’empresa, seran tractades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa i organitzativa, gestionar l’enviament d’informació relacionada amb l’activitat de l’empresa, tramitar el cobrament de quotes, enviar informació referent a les activitats de lleure educatiu realitzades i complir amb altres obligacions legals a les que estigui subjecte Girem, SCP.
De la mateixa manera, les dades personals obtingudes de les persones usuàries del web de Girem, SCP (www.girem.cat) seran tractades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa i organitzativa, gestionar tant les sol·licituds com l’enviament d’informació relacionada amb l’activitat de l’empresa, tramitar l’enviament de comandes, fer arribar ofertes comercials, promocions i complir amb altres obligacions legals a les que estigui subjecte Girem, SCP.
Les finalitats per les que seran tractades les dades personals del personal laboral de Girem, SCP són realitzar el control i gestió dels recursos humans, incloent l’accés a la seu de l’empresa i a les instal·lacions on s’ofereixen els serveis contractats i el control horari de les persones empleades. Així mateix, les dades de les persones participants als processos de selecció de personal, seran tractades per a realitzar el control i gestió d’aquests processos.
Les imatges obtingudes durant les activitats realitzades per Girem, SCP, seran utilitzades, prèvia autorització explicita, per promocions de futures activitats realitzades per l’empresa.
En cap cas es prendran decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils.
Les dades personals proporcionades a Girem, SCP es conservaran mentre la persona interessada no en sol·liciti la seva supressió. Un cop finalitzi la vinculació de la persona interessada amb Girem, SCP, les dades es podran conservar (bloquejades), durant el temps establert per la legislació aplicable en cada cas. En tot cas, només seran emmagatzemades durant el temps necessari per a donar compliment a les possibles obligacions legals.

Legitimació
La base legal fonamental que permet a Girem, SCP el tractament de les dades de les persones usuàries dels serveis que ofereix l’empresa és el consentiment de la persona interessada expressat lliurement bé amb la signatura d’una butlleta d’inscripció a les diferents activitats, bé acceptant el TERMES I CONDICIONS de protecció de dades de forma expressa en el corresponent formulari electrònic.
En algunes ocasions, el tractament que duu a terme Girem, SCP té com a fonament el seu interès legítim, com pot ser la promoció de la seva activitat així com la seva promoció, sempre que no prevalguin els drets i llibertats fonamentals de les persones interessades.
Els contractes subscrits per Girem, SCP, ja siguin mercantils, laborals o convenis de col·laboració, legitimen el tractament de dades de les parts.
Per últim, Girem, SCP està legitimada pel tractament d’aquelles dades necessàries pel compliment de les obligacions legals a les quals està subjecte.

Cessió de dades a tercers
Les dades de les persones vinculades a Girem, SCP podran ser comunicades legítimament a:

 • Les autoritats competents per al compliment d’obligacions legals: l’Administració Tributària, jutjats i tribunals i altres administracions públiques amb competència en la matèria.
 • Els assessors professionals i tercers proveïdors de serveis de Girem, SCP: en cas que sigui necessari que les dades personals facilitades a Girem, SCP siguin tractades per assessors professionals o prestadors de serveis, aquests actuaran com encarregats del tractament d’acord amb el contracte signat a tal efecte i d’acord amb allò establert al RGPD.
 • Les AMPE’s i organitzacions que contractin els serveis d’activitats de lleure educatiu de Girem, SCP per tal de garantir una correcta coordinació de les activitats, aquests actuaran com encarregats del tractament d’acord amb el contracte signat a tal efecte i d’acord amb allò establert al RGPD.
 • No es realitzen transferències de dades a països tercers o a organitzacions internacionals.

Drets de les persones interessades
A continuació s’enumeren els drets en matèria de protecció de dades que tenen les persones interessades:

 • Dret d’accés: sol·licitar una còpia de les seves dades personals que Girem, SCP té emmagatzemades.
 • Dret de rectificació o supressió: sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, demanar-ne l’actualització o la seva supressió.
 • Dret de limitació: sol·licitar la limitació del tractament de les dades personals, en aquest cas les conservarem únicament per a l’exercici o defensa de reclamacions.
 • Dret d’oposició al tractament: sol·licitar que Girem, SCP deixi de tractar les dades, en la forma que ho indiqui, tret que per motius legítims, imperiosos o en motiu de l’exercici o defensa de possibles reclamacions s’hagin de seguir tractant.
 • Dret a la portabilitat: sol·licitar que les seves dades siguin tractades per un altre responsable, en aquest cas, Girem, SCP en facilitarà la portabilitat.

La persona interessada podrà, en qualsevol moment, retirar el seu consentiment per al tractament específic de les seves dades de caràcter personal. Això, però, no afectarà a la licitud del tractament basat en el consentiment amb anterioritat a la seva retirada.

La persona interessada podrà exercir aquests drets adreçant-se a la persona Delegada de protecció de dades mitjançant el correu electrònic info@girem.cat  o bé a l’adreça postal carrer Carrer Pintor Vayreda, 4 1r 1a Palau-solità i Plegamans 08184, Barcelona. La sol·licitud haurà de ser per escrit i s’haurà d’acreditar la identitat de la persona interessada, adjuntant una fotocòpia del DNI, al tractar-se d’un dret personalíssim.
Així mateix les persones interessades podran acudir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per reclamar l’exercici dels seus drets o qualsevol altra qüestió relacionada amb el compliment de la normativa de protecció de dades (més informació a www.agpd.es).

Procedència
Les dades personals que tracta Girem, SCP són comunicades voluntàriament per les persones interessades en el moment de:

 • Signar i lliurar la sol·licitud d’inscripció a les activitats realitzades.
 • Acceptar els Termes i Condicions de protecció de dades de forma expressa en omplir un formulari electrònic d’inscripció a les activitats realitzades i al realitzar una comanda a la botiga web.
 • Lliurar el currículum o signar el contracte laboral.

 

Segueix-nos a: